Poskytování informací a příjem podání

Žádosti o informace

 1. Osobní podání: na obecním úřadě v úředních dnech a hodinách.
 2. Telefonické podání:  724 848 204
 3. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
 4. Písemnou žádost můžete doručit elektronicky na adresu ou.mackov@worldonline.cz, nebo poštou na adresu Obecní úřad Mačkov, Mačkov 75, 388 01 Mačkov.

 

Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.

 

Příjem žádostí a způsob podání

Osobní podání: na obecním úřadě v úředních dnech a hodinách

Telefonické podání: 724 848 204

Poštou na adresu: Obecní úřad Mačkov, Mačkov 75, 388 01 Mačkov

Elektronicky na e-mail: ou.mackov@worldonline.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)

Elektronicky datovou schránkou: 2cxamw5

 

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

◾komu je žádost určena,

◾jaká konkrétní informace je požadována,

◾kdo žádost podává.

 

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

 

Požadavky na elektronická podání:

Obec akceptuje jako přílohu podání soubory v těchto formátech:

 • *.TXT (prostý text),*.RTF (dokument v textovém standardu RTF),*.PDF (dokument ve formátu Adobe Acrobat Reader), *.DOC, *.DOCX (dokument MS Word),*.XLS, *.XLSX (dokument MS Excel),*.TIF,*.GIF,*.JPG,*.JPEG,*.PNG (obrázky).
 • Elektronický podpis je akceptován pouze u formátů PDF a e-mailových zpráv.
 • Celková velikost příchozí zprávy zasílané pomocí e-mailu je omezena na 10 MB.
 • Jednou e-mailovou zprávou (nebo na jednom technickém nosiči dat) zasílejte pouze jedno podání.
 • Pokud součástí jednoho podání je více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou dalšími elektronickými přílohami tohoto podání.

 

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti – do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) – do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§00A014 odst. 3 písm. a) zákona) – do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) – do 15 dnů.

 

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem – do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) – do 30 dnů od doručení výzvy.

 

Příjem a vyřízení odvolání

 

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • Osobně na obecním úřadě
 • Poštou na adresu Obecní úřad Mačkov, Mačkov 75, 388 01 Mačkov

Odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

 

O odvolání rozhoduje:

 • obecní zastupitelstvo – jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • krajský úřad – jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

 

Sazby za poskytování informací

Položka Sazba

hodina práce (účtuje se každých započatých 30 min.) –

fotokopie nebo výtisk existujícího dokumentu  

– jednostranně formát A4 černobíle 2 Kč/ks

– oboustranně formát A4 černobíle 4 Kč/ks

– jednostranně formát A4 barevně 3 Kč/ks

– oboustranně formát A4 barevně 6 Kč/ks

ostatní náklady dle skutečně vynaložených nákladů.

 

 

error: Chráněný obsah!