GDPR – Informační povinnosti správce

Vážení občané,

V souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů (dále jen Nařízení GDPR), si vás dovolujeme informovat o tom, jak obec zpracovává vaše osobní údaje.

 

1.Kdo spravuje vaše osobní údaje?

Správcem vašich osobních údajů je:

Název: Obec Mačkov

Sídlo: Mačkov 75, 388 01 Blatná

Zast.: starostkou Hanou Míkovou

IČO: 00667684

 

 1. Kdo je pověřencem pro ochranu osobních údajů obce?

Jako orgán veřejné moci, musíme mít pověřence pro ochranu osobních údajů, který nám pomáhá chránit vaše osobní údaje. Naším pověřencem pro ochranu osobních údajů je:

Svazek obcí Blatenska

 1. P. Koubka 4, 388 01 Blatná

Na Tržišti 727, 388 01 Blatná

IČO: 68538189

Kontaktní osoba: Dana Vohryzková, vohryzkova@blatensko.eu , tel.: 728 881 358

 

 1. Kdy se můžete obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů?

Pokud se domníváte, že zpracováváme vaše osobní údaje v rozporu s právními předpisy, můžete podat stížnost u našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

 1. Z jakého důvodu zpracovává obec vaše osobní údaje?

Zpracováváme vaše osobní údaje zpravidla proto, že nám to ukládá zákon nebo jiný právní předpis (zejm. zákon č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů). V některých případech zpracováváme vaše osobní údaje v rámci výkonu územní samosprávy či pro splnění smluvních vztahů.

 1. Předáváme vaše osobní údaje jiným subjektům?

Ano, předáváme osobní údaje v případě, že nám to ukládá právní předpis nebo podmínky dotačního řízení (např. Krajský úřad v případě vyúčtování dotací).

 1. Předáváme osobní údaje do třetích zemí?

Osobní údaje do třetích zemí (zemí mimo Evropskou unii) nepředáváme.

 1. Po jakou dobu budou vaše osobní údaje uloženy v našich evidencích?

Vaše osobní údaje budou v našich evidencích uloženy po dobu stanovenou vnitřními předpisy obce, příp. po nezbytně nutnou dobu dle účelu zpracování.

 1. Jaká máte vůči nám, jako správci osobních údajů práva?

Kdykoliv od nás můžete požadovat, abychom

 • Vám umožnili přístup k vašim osobním údajům
 • Opravili vaše osobní údaje, které nejsou přesné
 • Vymazali vaše osobní údaje (v případě, že jsou splněny podmínky uvedené v článku 17 Nařízení GDPR), případě omezili jejich zpracování.
 1. V čem spočívá právo na přístup k osobním údajům?

Můžete nás požádat, abychom Vám sdělili, zda zpracováváme Vaše osobní údaje.

Můžete nás požádat o přístup ke zpracovávaným osobním údajům a o informace o zpracování těchto údajů.

Můžete nás požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných údajů.

 

 1. Můžete požádat o přístup k osobním údajům jiné osoby?

Můžete požádat pouze o přístup ke svým osobním údajům. Pokud chcete požádat o osobní údaje jiné osoby, musíte mít od ní plnou moc.

 

 1. Jakým způsobem můžete takovou žádost podat?

Obec přijímá žádost o informace jak v listinné podobě, tak i žádost podanou elektronickou formou.

Součástí přijetí žádosti je ověření totožnosti žadatele. Toto ověření žadatele je nezbytné pro ochranu osobních údajů žadatele proti neoprávněnému zpřístupnění těchto osobních informací.

 

Způsoby ověření totožnosti:

 1. Přijetí datovou schránkou z datové schránky subjektu údajů
 2. Přijetí prostřednictvím e-podatelny, kde podání je podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem
 3. Ověřením totožnosti na podatelně obce
 4. Žádost je podepsána ověřeným podpisem (úřad, notář)

Jiný způsob ověření není přípustný

 1. Do kdy mi poskytnete odpověď?

O přijatých opatřeních vás budeme informovat zpravidla do jednoho měsíce. V některých složitých případech však můžeme lhůtu prodloužit.

 

 1. Kolik taková žádost stojí?

Tato žádost a její vyřízení je bezplatná. Nicméně v odůvodněných případech můžeme požadovat náhradu některých nákladů (např. cenu přenositelného disku, na kterém vám je poskytnut seznam všech osobních údajů, které o vás zpracováváme).

 

 1. Dal jsem souhlas se zpracováním osobních údajů a chtěl bych ho odvolat.

Pokud udělujete souhlas se zpracováním některých vašich osobních údajů, pak máte právo kdykoliv souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. To znamená, že zpracování osobních údajů do odvolání souhlasu je legální.

 

 1. Co máte konat, pokud se domníváte, že nezpracováváme vaše osobní údaje správně?

V takovém případě se můžete obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů nebo máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, telefon: +420 234 665 111 (Ústředna), fax: + 420 234 665 444, Elektronická podatelna (zpracovává oznámení došlá na elektronickou adresu úřadu) E-mail: posta@uoou.cz, Datová schránka: qkbaa2n, webové stránky: https://www.uoou.cz

 

 

 

 

 

 

error: Chráněný obsah!